Giấy triệu triệu tập để thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng phòng, phòng Giáo dục và Đào tạo phân công
Văn bản liên quan